Štatút súťaže na Facebooku

5“Súťaž o vstup pre celú triedu do Kvantaria ”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: KVANT spol. s r.o.

Sídlo: FMFI UK, Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava

IČO: 31398294

DIČ: 2020330565

Zapísaný v registri:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 9220/B,

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 21.4.2024 do 5.5.2023 do 14:00hod. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá má aktívny Facebookový profil.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže:

– napísal do komentára pod príspevok súťaže triedu a školu, ktorej by chcel vstupenky venovať

Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz. Tú istú triedu môžu prihlásiť viacerí súťažiaci a zvýšia tým svoje šance na výhru.

5. Výhra

Poukaz na vstup do galérie Kvantarium pre celú triedu vrátane pedagógov, ktorú organizátor vyžreboval z komentárov.

*Poukaz je výhradne určený pre školský výlet výhernej triedy. Použiť sa dá len v pracovné dni a nedá sa rozdeliť  na vstupy pre každého žiaka osobitne.

 

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi prihlásených účastníkov, ktorí splnili podmienky podľa bodu 3. a 4., pomocou online žrebovacieho nástroja.

Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaží súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebookovom profile Kvantarium  v komentári súťažného príspevku po 14:00hod. dňa 5.5.2025. Víťaz bude tiež priamo kontaktovaný organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 3 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

Upozornenie: V žiadnom prípade na potvrdenie výhry nebudeme požadovať akékoľvek citlivé údaje z platobných kariet súťažiacich. Prípadný pokus o získanie takýchto údajov od falošných stránok, prosím, okamžite nahláste. Na doručenie výhry nám bude stačiť e-mailová adresa súťažiaceho.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výhra bude zaslaná výhercovi formou poukazu na ním zvolenú e-mailovú adresu.

8. Ochrana osobných údajov 

Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súťažiaci vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Zároveň súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebookovom profile Kvantarium v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku.

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Meta nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Meta takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo inak spájaná so spoločnosťou Meta.

V Starom Smokovci, dňa 20.4.2024

KVANT spol. s r.o